Pravnik v podjetju - Pravni nasveti in rešitve vaših pravnih vprašanj

Vsebina priročnika Pravnik v podjetju

 1. AKTUALNE INFORMACIJE
  • 2/1 Odškodninska odgovornost direktorja po ZGD-1
  • 2/2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
  • 2/3 Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa
  • 2/4 Novosti ZGD-1C
   • 2/5.1 Poglavitne novosti ZGD-1C zaradi Direktive 2007/36/ES
   • 2/5.2 Nekatere druge spremembe in dopolnitve ZGD-1C
   • 2/5.3 Sklepno
  • 2/5 Davčni vidik verodostojne knjigovodske listine
  • 2/6 Zakon o urejanju trga dela
   • 2/6.1 Trg dela
   • 2/6.2 Karierna orientacija
   • 2/6.3 Brezposelne osebe
   • 2/6.4 Dijaki, študenti, agencije ter skladi
   • 2/6.5 Zavarovanje za primer brezposelnosti
  • 2/7 Priprava letnega poročila je odgovorno dejanje
   Vzorec: Primer Izjave o odgovornosti uprave
   • 2/7.1 Pravna podlaga
   • 2/7.2 Letno poročanje
   • 2/7.3 Nekaj o odgovornosti poslovodstva po ZFPPIPP
  • 2/8 Novosti v pravnem položaju brezposelnih oseb
   • 2/8.1 Nova ureditev zavarovanja za brezposelnost
    • 2/8.1.1 Krog zavarovanih oseb
    • 2/8.1.2 Pogoji za pridobitev pravice do denarnega nadomestila
    • 2/8.1.3 Obseg denarnega nadomestila
    • 2/8.1.4 Dolžnosti brezposelne osebe
    • 2/8.1.5 Prenehanje pravice do denarnega nadomestila
    • 2/8.1.6 Mirovanje pravice
    • 2/8.1.7 Postopek uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila
   • 2/8.2 Nova ureditev sistema socialnega varstva
    • 2/8.2.1 Splošno o socialnem varstvu
    • 2/8.2.2 Ukinitev pravice do državne pokojnine
    • 2/8.2.3 Denarna socialna pomoč
    • 2/8.2.4 Spremenjena pravica do varstvenega dodatka
    • 2/8.2.5 Uveljavljanje pravic do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka
    • 2/8.2.6 Določbe ZUPJS  
 2. DELOVNO PRAVO
  • 3/1 Zaposlitev delavca
  • Shema: Postopek za sklenitev delovnega razmerja
   • 3/1.1 Objava prostega delovnega mesta
    Vzorec: Obvestilo delodajalca o prostih delovnih mestih
    Vzorec: Primer objave prostega delovnega mesta
   • 3/1.2 Izbirni postopek
   • Vzorec: Sklep o izbiri kandidata
   • 3/1.3 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom
   • 3/1.4 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi za določen čas
   • 3/1.5 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom
   • 3/1.6 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje delo na domu
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
   • 3/1.7 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poskusnim delom
   • Vzorec: Sklep o določitvi poskusnega dela
    • 3/1.7.1 Možni ukrepi delodajalca v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov - poskusno delo
    • Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela
   • 3/1.8 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s pripravnikom
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi s pripravnikom
   • 3/1.9 Zaposlitev z dopolnilnim delom
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom
   • 3/1.10 Obvestilo neizbranemu kandidatu
   • Vzorec: Obvestilo neizbranemu kandidatu
   • 3/1.11 Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja
   • Vzorec: Sklep o izročitvi prijave ob nastopu dela
   • 3/1.12 Prijava delavca na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
   • Vzorec: Sklep o izročitvi prijave ob nastopu dela
   • 3/1.13 Napotitev delavca na zdravniški pregled
   • Vzorec: Obvestilo o napotitvi kandidata na predhodni zdravniški pregled
   • 3/1.14 Delovna knjižica
   • Vzorec: Potrdilo o prejemu delovne knjižice
  • 3/2 Zaposlitev invalida
   • 3/2.1 Zakonska podlaga
  • 3/3 Zaposlitev poslovodnih oseb na podlagi pogodbe o poslovodenju
   Vzorec: Individualna pogodba o zaposlitvi s članom uprave za nedoločen čas
   Vzorec: Pogodba o poslovodenju
   Shema: Vodilni delavci
   • 3/3.1 Zaposlitev poslovodne osebe za nedoločen čas
   • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas
   • 3/3.2 Zaposlitev poslovodne osebe za določen čas
  • 3/4 Zaposlitev tujcev
  • Vzorec: Pogodba o zaposlitvi za določen čas (zaposlitev tujca, imetnika dovoljenja za zaposlitev)
   • 3/4.1 Zaposlovanje državljanov članic EU, EGP in švicarske konfederacije
  • 3/5 Starejši delavci
   • 3/5.1 Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas
    Vzorec: Vzorec pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom za starejšega delavca
  • 3/6. Davčna primerjava najemanja delovne sile v letu 2010
  • 3/7 Sposojanje delavcev
   • 3/7.1 Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
   • Vzorec: Pogodba o posredovanju delavcev
  • 3/8 Sprememba delovnega mesta
   • 3/8.1 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
   • Vzorec: Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
   • 3/8.2 Sprememba delovnega mesta pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • 3/9 Začasna prerazporeditev delovnega časa
  • Vzorec: Sklep o začasni prerazporeditvi delovnega časa
  • 3/10 Prepoved opravljanja dela delavcu
  • Vzorec: Odredba o prepovedi opravljanja dela
   • 3/10.1 Prepoved opravljanja dela pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Obvestilo sindikata o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
    Vzorec: Zahteva za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi
   • 3/10.2 Prepoved opravljanja dela pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Vabilo na zagovor
    Vzorec: Zapisnik o zagovoru delavca v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Obvestilo sindikata o možnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Zahteva za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe
  • 3/11 Preverjanje bolezenske odsotnosti delavca z dela
   Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
  • 3/12 Disciplinski postopki
   Vzorec: Obdolžitev in vabilo na razgovor
   Vzorec: Obvestilo sindikata o uvedbi disciplinskega postopka
   Vzorec: Zapisnik o zagovoru delavca zaradi kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
   Vzorec: Sklep o disciplinski odgovornosti
   • 3/12.1 Alkoholiziranost delavca na delovnem mestu
   • Vzorec: Pravilnik o ugotavljanju vinjenosti oziroma omamljenosti delavcev
   • 3/12.2 Zamujanje na delo
    Vzorec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov
    Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
  • 3/13 Sindikati
   Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi januar 2009
   Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
   Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
   Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
  • 3/14 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
   • 3/14.1 Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Vzorec: Obvestilo delavci
    Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
    Vzorec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
    • 3/14.1.1 Presežni delavci in kolektivni odpusti
     Vzorec: Obvestilo sindikatu o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev
     Vzorec: Obvestilo Zavodu za zaposlovanje
     Vzorec: Program razreševanja presežnih delavcev
     Vzorec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi
   • 3/14.2 Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
    Vzorec: Vabilo na zagovor zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
    Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
    Vzorec: Prepoved opravljanja dela
    Vzorec: Zapisnik o zagovoru delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
    Vzorec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
    Vzorec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
   • 3/14.3 Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
    Vzorec: Opozorilo
    Vzorec: Vabilo na zagovor s pisno obdolžitvijo v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnega razloga
    Vzorec: Obvestilo sindikatu o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
    Vzorec: Zapisnik o zagovoru v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
    Vzorec: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
    Vzorec: Odredba o prepovedi opravljanja dela
   • 3/14.4 Odpovedni rok
   • 3/14.5 Odškodnina namesto odpovednega roka
   • Vzorec: Dogovor o odškodnini namesto odpovednega roka
  • 3/15 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
   Vzorec: Vabilo na zagovor
   Vzorec: Zapisnik o zagovoru delavca v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
   Vzorec: Obvestilo sindikatu o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
   Vzorec: Prepoved opravljanja dela
   Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • 3/16 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
  • Vzorec: Redna odpoved delavca
  • 3/17 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
   Vzorec: Obvestilo inšpektorju za delo
   Vzorec: Opomin delodajalcu
   Vzorec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
  • 3/18 Varstvo osebnih podatkov
   Vzorec: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
   Vzorec: Obrazec RZOP
   Vzorec: Katalog zbirk osebnih podatkov
   Vzorec: Izjava zaposlenega, ki pri svojem delu obdeluje in uporablja osebne podatke fizičnih oseb
   Vzorec: Pogodba z upravljavcem osebnih podatkov
   Vzorec: Evidenca o posredovanju osebnih podatkov
   Vzorec: Pisna privolitev posameznika
   Vzorec: Izjava pogodbenega obdelovalca, ki je s.p.
   Vzorec: Izjava pogodbenega obdelovalca, ki je d.o.o.
   Vzorec: Izjava odgovorne osebe (upravljavcu osebnih podatkov)
   Vzorec: Obrazec RZOPI
   • 3/18.1 Varovanje osebnih podatkov
  • 3/19 Izobraževanje delavca v interesu delodajalca
   Vzorec: Pogodba o izobraževanju delavca
   Vzorec: Pogodba o financiranju in sodelovanju
  • 3/20 Izobraževanje delavca v interesu delavc
  • 3/21 Aneksi k pogodbi o zaposlitvi
  • 3/22 Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved
   Vzorec: Konkurenčna prepoved
   Vzorec: Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
  • 3/23 Odmerjanje in izraba letnega dopusta
   Vzorec: Obvestilo o odmeri letnega dopusta
   Vzorec: Obvestilo o izkoriščenem dopustu
  • 3/24 Nadurno delo
  • Vzorec: Sklep o odreditvi nadurnega dela
  • 3/25 Obisk zdravnika v času delovnih ur
  • 3/26 Odškodninska odgovornost delavca
  • 3/27 Delovni spori
  • 3/28 Štipendiranje
  • Vzorec: Pogodba o kadrovski štipendiji
  • 3/29 Zdravniški pregledi zaposlenih
  • 3/30 Popis in opis delovnih mest oz. vrste dela
   Vzorec: Primer akta o sistematizaciji delovnih mest
   Vzorec: Primer opisa delovnega mesta
  • 3/31 Izjava o varnosti in zdravju delavcev v zvezi z delom
  • 3/32 Opravljanje kratkotrajnega dela
   Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela
   Vzorec: Prijava opravljanja kratkotrajnega dela
  • 3/33 Pogodba o naročilu avtorskega dela
   Vzorec: Pogodba o naročilu avtorskega dela - odvisno delo
   Vzorec: Pogodba o naročilu avtorskega dela
   • 3/33.1 Prenehanje pogodbe
 3. UPRAVNO PRAVO
  • 4/1 Davčni postopek
   • 4/1.1 Davčni nadzor
   • Shema: Davčni inšpekcijski nadzor
    • 4/1.1.1 Obvestilo pred začetkom inšpekcijskega nadzora
    • 4/1.1.2 Sklep o inšpekcijskem nadzoru
    • 4/1.1.3 Izvajanje davčnega inšpekcijskega pregleda
    • 4/1.1.4 Izključitev inšpektorja
    • 4/1.1.5 Cenitev davčne osnove
    • 4/1.1.6 Sorazmernost
    • 4/1.1.7 Ustna obravnava in sklepni razgovor
    • 4/1.1.8 Zapisnik davčnega inšpektorja o ugotovitvah davčnega pregleda
    • 4/1.1.9 Izdaja odločbe v inšpekcijskem nadzoru
    • 4/1.1.10 Izrek kazni za storjene prekrške
   • 4/1.2 Pritožba v davčnih postopkih
   • Vzorec: Pritožba
   • 4/1.3 Stroški v davčnih postopkih
   • 4/1.4 Davčna izvršba
   • 4/1.5 Davčna obveznost
    • 4.1.5.1 Prepozno oddan davčni obračun
    • 4.1.5.2 Vsebinsko popravljanje davčnega obračuna
    • 4.1.5.3 Obračun in samoprijava
    • 4/1.5.4 Odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizično osebo
    • 4/1.5.5. Odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode
    • 4/1.5.6 Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka
    • 4/1.5.7 Odpis davka po uradni dolžnosti
   • 4/1.6 Splošni akti po ZDavP-2
  • 4/2 Inšpekcijski postopki
   • 4/2.1 Stroški v inšpekcijskem postopku
   • Shema: Inšpekcijski nadzor
  • 4/3 Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
   • 4/3.1 Predupravno odločanje
   • 4/3.2 Imenovani zdravnik
   Shema: Zdravstveni postopek
  • 4/4 Kdaj moram k notarju
  • 4/5 Kaj je e-VEM?
   • 4/5.1 Kaj potrebujem za uporabo portala?
 4. KONKURENČNO PRAVO
  • 5/1 Nelojalna konkurenca
  • Vzorec: Prijava dejanja nelojalne konkurence
  • 5/2 Omejevalni sporazumi
   Vzorec: Prijava omejitvenega ravnanja
   Vzorec: Zahtevek za posamično izjemo
   Vzorec: Zahtevek za izdajo negativnega izvida
  • 5/3 Oglaševanje
  • 5/4 Dobri poslovni običaji
  • 5/5 Oglaševanje preko elektronske pošte
   Vzorec: Prijava kršitve informacijske zasebnosti
   Vzorec: Prijava kršitve pri oglaševanju
  • 5/6 Koncentracije podjetij
 5. PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
  • 6/1 Blagovne in storitvene znamke
   Vzorec: Prijava dejanja nelojalne konkurence
   Vzorec: Pogodba o prodaji blagovne znamke
   Vzorec: Soglasje za spremembo imetnika blagovne znamke
  • 6/2 Domenska imena
  • Vzorec: Prenos domene
  • 6/3 Patent
   Vzorec: Pogodba o prodaji patenta
   Vzorec: Soglasje za spremembo imetnika patenta
  • 6/4 Model
  • 6/5 Licenčna pogodba
  • Vzorec: Licenčna pogodba - splošna
   • 6/5.1 Licenčnina
   • 6/5.2 Odpoved licenčne pogodbe
 6. OBLIGACIJSKO-TRGOVSKO PRAVO
  • 7/1 Prodajna pogodba
   • 7/1.1 Naključno uničenje in poškodovanje stvari
   • Vzorec: Pogodba o prodaji premičnine
   • 7/1.2 Sestavine prodajne pogodbe
   • 7/1.3 Obveznosti in pravice prodajalca
   • 7/1.4 Obveznosti in pravice kupca
   • Vzorec: Reklamacija kupca
  • 7/2 Prodaja na obroke
  • Vzorec: Prodajna pogodba s plačilom na obroke
  • 7/3 Akreditivna prodaja
  • Shema: Poslovanje z dokumentarnim akreditivom
  • 7/4 Franchising in ekskluzivna prodaja
  • Vzorec: Pogodba o franchisingu
  • 7/5 Pridržek lastninske pravice
   Vzorec: Prodajna pogodba z navadnim pridržkom lastninske pravice
   Vzorec: Prodajna pogodba s podaljšanim pridržkom lastninske pravice
  • 7/6 Prodaja po internetu
   • 7/6.1 Obveznosti ponudnika spletne trgovine
    Vzorec: Obvestilo v e-mailu
    Vzorec: Splošni pogoji
   • 7/6.2 Pravice potrošnika
  • 7/7 Izvensodna izterjava neplačanih obveznosti dolžnikov
   Vzorec: Opomin
   Vzorec: Opomin pred tožbo
   Vzorec: Opomin pred izvršbo
  • 7/8 Sodna izterjava neplačanih obveznosti dolžnikov
   • 7/8.1 Obvezne sestavine predloga za izvršbo
    • 7/8.1.1 Izvršilni naslov ali verodostojna listina
     Vzorec: Predlog za izvršbo na podlagi sodne odločbe
     Vzorec: Obrazec COVL-1
     Vzorec: Obrazec COVL-2
     Vzorec: Obrazec COVL-3
     Vzorec: Obrazec COVL-4
     Vzorec: Obrazec COVL-5
     Vzorec: Obrazec poizvedba
    • 7/8.1.2 Dolžnikova obveznost
    • 7/8.1.3 Sredstva in predmet izvršbe
    • Vzorec: Predlog za dodatno sredstvo izvršbe
    • 7/8.1.4 Drugi potrebni podatki za opravo izvršbe
   • 7/8.2 Stroški izvršilnega postopka
   • 7/8.3 Sklep o izvršbi
   • 7/8.4 Izvršba
  • 7/9 Zavarovanje terjatev
   • 7/9.1 Zastavna pravica
    Vzorec: Zastavna pogodba
    Vzorec: Dogovor o izvensodni prodaji
   • 7/9.2 Poroštvo
   • 7/9.3 Varščina
   • 7/9.4 Pridržna (retencijska) pravica
   • 7/9.5 Ara in odstopnina
    Vzorec: Ara (varianta 1)
    Vzorec: Ara (varianta 2)
    Vzorec: Odstopnina
   • 7/9.6 Pogodbena kazen
    Vzorec: Pogodbena kazen (varianta 1)
    Vzorec: Pogodbena kazen (varianta 2)
    Vzorec: Pogodbena kazen (varianta 3)
   • 7/9.7 Pripoznava dolga Vzorec: Sporazum o pripoznavi dolga
   • 7/9.8 Zavarovanje terjatev z akreditivom
    • 7/9.8.1. Prednosti akreditiva za "dobavitelja" in "kupca"
    • 7/9.8.2 Postopek odpiranja akreditivov in unovčevanja dokumentov
    • 7/9.8.3. Kaj pravi praksa?
   • 7/9.9 Zavarovanje pri zavarovalnicah
   • 7/9.10 Odkup terjatev (faktoring)
   • 7/9.11 Menica
    • 7/9.11.1 Bianko avalirana in akceptirana menica
    • 7/9.11.2 Bianko avalirana lastna menica
    • 7/9.11.3 Menična izjava - Pooblastilo za izpolnitev in vnovčitev menice
    • 7/9.11.4 Spremembe vloge menice
  • 7/10 Prevzem dolga
   Vzorec: Pogodba o prevzemu dolga - neodplačna
   Vzorec: Pogodba o prevzemu dolga - odplačna
  • 7/11 Pristop k dolgu
  • Vzorec: Pogodba o pristopu k dolgu
  • 7/12 Odpust dolga
   Vzorec: Sporazum o odpustu dolga v celoti
   Vzorec: Sporazum o delnem odpustu dolga
   Vzorec: Sporazum o odpustu dolga, ki je vezan na rok/pogoj
   Vzorec: Sporazum o delnem odpustu dolga, ki je vezan na rok/pogoj
   Vzorec: Sporazum o odpustu dolga poroku
  • 7/13 Odstop terjatve
  • Vzorec: Pogodba o odstopu terjatve
  • 7/14 Pobotanje (kompenzacija)
   Vzorec: Kompenzacija (varianta 1)
   Vzorec: Kompenzacija (varianta 2)
   Vzorec: Predlog verižne kompenzacije
  • 7/15 čezmerno prikrajšanje
  • 7/16 Oderuška pogodba
  • 7/17 Garancija za brezhibno delovanje prodane stvari
  • 7/18 Razprodaja blaga
  • 7/19 Posredovanje in distribucija
   Vzorec: Podjemna pogodba
   Vzorec: Pogodba o posredovanju
   Vzorec: Pogodba o distribuciji
  • 7/20 Pridobitev koncesije
  • 7/21 Komisijska prodaja
  • Vzorec: Pogodba o komisijski prodaji
  • 7/22 Komisijski nakup
  • Vzorec: Pogodba o komisijskem nakupu
 7. FINANČNO PRAVO
  • 8/1 Akti in pravilniki poslovanja podjetja
   • 8/1.1 Pravilnik o računovodstvu
   • Vzorec: Pravilnik o računovodstvu
   • 8/1.2 Poslovne knjige
   • Vzorec: Pogodba o računovodskih storitvah
   • 8/1.3 Letno poročilo
   • Vzorec: Računovodsko poročilo
    Vzorec: Računovodski izkazi
   • 8/1.4 Pravilnik o oblikovanju transfernih cen
   • Vzorec: Pravilnik o oblikovanju transfernih cen
  • 8/2 Revizija računovodskih poročil
   • 8/2.1 Katere družbe morajo opraviti revizijo računovodskih izkazov
   • 8/2.2 Ugotovitev zakonske obveze revidiranja
   • 8/2.3 Izbor revizorja
   • 8/2.4 Sprejetje revizijskega posla
   • 8/2.5 Načrtovanje revizije
   • 8/2.6 Izvajanje revizijskih pregledov, poizvedovanj ter zbiranje dokaznega gradiva
   • 8/2.7 Izdaja revizijskega poročila
   • Vzorec: Revizorjevo poročilo
  • 8/3 Kapitalske spremembe družbe z omejeno odgovornostjo
   • 8/3.1 Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo
   • 8/3.2 Naknadna plačila Vzorec: Sklep o naknadnih vplačilih denarnih zneskov za enoosebno družbo
    Vzorec: Sklep o naknadnih vplačilih stvarnih vložkov za enoosebno družbo (varianta 1)
    Vzorec: Sklep o naknadnih vplačilih stvarnih vložkov za enoosebno družbo (varianta 2)
    Vzorec: Sklep o naknadnih vplačilih med družbeniki
   • 8/3.3 Zmanjšanje osnovnega kapitala z omejeno odgovorostjo
   • Vzorec: Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
   • 8/3.4 Dokapitalizacija družbe z omejeno odgovornostjo Vzorec: Poročilo o prevzemu stvarnega vložka
    Vzorec: Sklep o dokapitalizaciji z novim vplačilom
    Vzorec: Sklep o dokapitalizaciji s stvarnim vložkom
    Vzorec: Sklep o dokapitalizaciji s sredstvi družbe
  • 8/4 Sposojanje denarja v podjetju
   • 8/4.1 Posojilo družbe družbeniku
   • Vzorec: Posojilna pogodba
   • 8/4.2 Posojilo družbenika družbi
   • Vzorec: Posojilna pogodba
   • 8/4.3 Posojilo družbe članu uprave Vzorec: Sklep nadzornega sveta o odobritvi posojila družbe članu uprave
    Vzorec: Posojilna pogodba družbe članu uprave
    Vzorec: Posojilna pogodba članu uprave - obročno plačilo
  • 8/5 Donacije
  • Vzorec: Pogodba o donaciji
  • 8/6 Sponzorstvo
  • Vzorec: Pogodba o sponzorstvu
  • 8/7 Prenos dobička
  • Vzorec: Pogodba o prenosu dobička
  • 8/8 Osnove finančnega načrtovanja
   • 8/8.1 Finančni načrt / finančna funkcija
   • 8/8.2 Finančno načrtovanje
  • 8/9 Finančno poslovanje po ZFPPIPP
   • 8/9.1 Obveznosti poslovodstva in nadzornega sveta
  • 8/10 Potni nalogi
  • Vzorec: Navodilo o načinu izpolnjevanja potnih nalogov
 8. STATUSNO PRAVO
  • 9/1 Tipologija pravnih oseb
  • 9/2 Ustanovitev posameznih gospodarskih družb
   • 9/2.1 Družba z omejeno odgovornostjo Vzorec: Družbena pogodba
    Vzorec: Akt o ustanovitvi
    Vzorec: Akt o ustanovitvi d.o.o. (varianta 1)
    Vzorec: Akt o ustanovitvi d.o.o. (varianta 2)
    Vzorec: Sklep o imenovanju direktorja
    Vzorec: Sklep o imenovanju prokurista
    Vzorec: Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas
    Vzorec: Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
    Vzorec: Sklep o delitvi poslovnega deleža
    Vzorec: Sklep o letni bilanci stanja
    Vzorec: Sklep o soglasju
    Vzorec: Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
   • 9/2.2 Delniška družba Vzorec: Statut delniške družbe
    Vzorec: Poslovnik o delu nadzornega sveta
   • 9/2.3 Družba z neomejeno odgovornostjo
   • Vzorec: Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo
  • 9/3 Prokura
   Vzorec: Sklep o imenovanju prokurista
   Vzorec: Sklep o preklicu prokure
   Vzorec: Podjemna pogodba o prokuri
   Vzorec: Pogodba o prokuri
   Vzorec: Volunterska prokura
  • 9/4 Poslovna skrivnost
  • Vzorec: Pravilnik o poslovni skrivnosti
 9. KAZENSKO PRAVO
  • 10/1 Osnovni pojmi kazenskega prava
  • 10/2 Kazenska odgovornost pravne osebe in njene odgovorne osebes
  • 10/3 Nov kazenski zakonik in pravna podlaga
 10. CIVILNO PRAVO
  • 11/1 Izvršba
   • 11/1.1 Vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine
   • 11/1.2 Izdaja sklepa o izvršbi
 11. NAJEM
  • 12/1 Najemanje poslovnega prostora
  • Vzorec: Najemna pogodba glede poslovnega prostora
   • 12/1.1 Pogodbene stranke
   • 12/1.2 Prenos pravic in obveznosti
   • 12/1.3 Prenehanje pogodbe
   • 12/1.4 Tveganje in varovalne določbe
   • 12/1.5 Koristne informacije
  • 12/2 Najemanje vozila
  • Vzorec: Pogodba o najemu vozila
   • 12/2.1 Predpostavke in temeljne sestavine pogodbe
   12/2.2 Pogodbene stranke
   • 12/2.3 Prenehanje in odpoved pogodbe
   • 12/2.4 Opozorila na najpogostejše napake in varovalne določbe
 12. ARHIVIRANJE
  • 13/1 Arhiviranje knjigovodskih listin, poslovnih knjig in obračunov
   • 13/1.1 Računovodski vidik
   • 13/1.2 Davčni vidik
   • 13/1.3 Predlog arhiviranja dokumentacije
 13. POSLOVNA KORESPODENCA
  • 14.1 Pisna korespondenca
   • 14.1.1 Poslovni dopis
    Vzorec: Poslovni dopis (varianta 1)
    Vzorec: Poslovni dopis (varianta 2)
   • 14.1.2 Prošnja
    Vzorec: Prošnja
   • 14.1.3 Pritožba
    Vzorec: Pritožba (varianta 1)
    Vzorec: Pritožba (varianta 2)
   • 14.1.4 Zahvala
    Vzorec - Zahvala
   • 14.1.5 Vabilo
    Vzorec - Vabilo
   • 14.1.6 Referenca
    Vzorec - Referenca
   • 14.1.7 Poročilo
    Vzorec - Poročilo
   • 14.1.8 Zapisnik
    Vzorec: Zapisnik
 14. PRAVILNIKI
  • 15/1 Urejeno poslovanje v podjetju in dokumentiranje
  • 15/2 Organizacija in poslovanje podjetja ali zavoda
  • 15/3 Delovna razmerja
  • 15/4 Finance in računovodstvo
  • 15/5 Upravljanje premoženja, investicije
  • 15/6 Varnost in zdravje pri delu
  • 15/7 Pravilnik o blagajniškem poslovanju
  • 15/8 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
Želim naročiti priročnik